Jeżeli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacji, prześlij nam swoje CV na adres: biuro@agrekom.pl

W tytule wiadomości wpisz stanowisko, na jakie rekrutujesz. 


Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

  • Asystentka Zarządu

   Do Twoich obowiązków należeć będzie:

   • Prowadzenie spraw organizacyjnych i administracyjnych biura; 
   • Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski
   • Organizacja i koordynacja usług wykonywanych przez podmioty zewnętrzne 
   • Nadzór nad przepływem dokumentów wewnętrznych
   • Przyjmowanie, ewidencja oraz wysyłanie korespondencji
   • Przygotowanie i obsługa spotkań biznesowych oraz rezerwowanie i koordynowanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych 
   • Inne prace zlecone przez przełożonego 

   Wymagania 

   • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny) 
   • Doskonała organizacja pracy
   • Bardzo dobra znajomość środowiska Windows (MS Office)
   • Samodzielność, zaangażowanie, pracowitość
   • Prawo jazdy – kat. B. (mile widziane),

   Oferujemy 

   • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
   • stabilne i atrakcyjne warunki pracy
   • praca w godzinach 8:00-16:00
   • klimatyzowane biuro
   • praca w młodym dynamicznym zespole

    

   Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Głusek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ GŁUSEK z siedzibą w Sosnowcu (41-219), ul. Aleja Wolności 22, NIP: 9491854761, REGON: 243310399, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pisemnie pod adresem siedziby Administratora lub mailowo pod adresem aod@agrekom.pl. Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
   ● na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przesłaniu aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w zakresie danych przewidzianych kodeksem pracy,
   ● na podstawie zgody w zakresie danych wykraczających poza zakres danych przewidziany kodeksem pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   ● na podstawie odrębnej zgody w przypadku zawarcia w dokumentach danych z zakresu przewidzianego w art. 9 RODO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   ● na podstawie odrębnej zgody w przypadku udostępnienia danych na potrzeby przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   ● na podstawie odrębnej zgody w przypadku udostępnienia danych na potrzeby przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   ● na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   Pani/Pana dane osobowe:
   ● mogą być udostępniane firmom świadczącym na rzecz Administratora: usługi hostingu poczty,
   ● będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, planowany czas zakończenia rekrutacji: 60 dni,
   ● w przypadku udzielenia zgody na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy,
   ● mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator i jakie mogą być ponoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 3 lata.
   Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.